Konsumenttjänsteregistrets dataskyddsbeskrivning och informationsdokument

Företag / personuppgiftsansvarig

Orkla Suomi Finland Oy Ab
FO-nummer: 0205117-8
Rydöntie 14
PB 683
20361 Åbo

Kontaktperson vid ärenden som avser registret
Irina Alatalo
Kontakter via den här blanketten

 

Registrets namn
Orkla Suomi Finland Oy Ab:s konsumenttjänsteregister

Vad är syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter lagrade i konsumenttjänsteregistret?

Ändamålet med konsumenttjänsteregistret är kontakthållning och kommunikation med avsän-dare av konsumentrespons, planering och utveckling av tjänster och produkter, statistikföring av information och forskning samt avgivande av svar till reklamationer och andra yrkanden.

Konsumenttjänster erbjuds på företagens webbplats där information samlas bland annat för pro-duktutvecklings ändamål. Företagen använder sig av kakor (cookies) på deras webbsidor och -tjänster, ifall du godkänner användandet av kakor separat på din webbläsare. Avsikten med ka-korna är att bevilja besökare på företagens webbsidor och -tjänster tillträde till olika funktioner, analysera webbsidornas och- tjänsternas funktionalitet samt att samla föremål för intresse för att bättre kunna rikta reklam åt besökare och olika användargrupper. Du har möjligheten att koppla bort användningen av kakor eller hindra alla kakor på din webbläsare eller din apparat. Tilläggsinformation om användningen av kakor och vår cookiepolicy hittas på adressen https://www.orkla.com/legal/fi/evasteiden-ja-henkilotietojen-kaytto/.

Kommunikationen med konsumenter kan även ske genom våra sidor i sociala medier (sociala kopplingar) som upprätthålls på av utomstående tjänsteleverantör tillhandahållna plattformar eller i våra kommunikationskanaler (Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat). Vi behandlar be-sökarnas personuppgifter på basis av din kommunikation samt genom användandet av kakor (cookies) och/eller annan analytiska verktyg bland annat för att utveckla våra produkter och tjänster, optimera våra sidor samt för att erbjuda dig lämpligt marknadsföringsmaterial. Kakor används endast om du separat godkänt användningen av dessa.

Lämnandet av registrerbara personuppgifter är inte en lagstadgad eller avtalsbaserad plikt och inte heller en förutsättning för ingåendet av avtal, ej heller måste uppgifterna ges. Behandlingen av förfrågningar, reklamationer och besvarandet av andra krav förutsätter förmedling av relate-rade personuppgifter.

Samlade uppgifter används inte till direkt marknadsföring eller för profilering eller beslutsfat-tande genom automatisk behandling med undantag för situationer då du på förhand har godkänt användandet av kakor (cookies) samt vid direkt marknadsföring då du uttryckligen har accepterat användningen av dina uppgifter för detta ändamål.

Grunden för vår behandling av personuppgifter är
• den registrerades uttryckliga samtycke, och/eller
• den personuppgiftsansvariges berättigade intresse för behandlingen av personuppgif-ter. Personuppgiftsansvariga har ett lagstadgat, berättigat intresse att behandla och besvara mottagen kundrespons samt att utveckla sin affärsverksamhet utgående från kundresponsen. Uppgifterna kan även överlåtas inom koncernen för utvecklingsända-mål av affärsverksamheten. Den registrerade har alltid rätt att förbjuda behandlingen av dennes personuppgifter på basis av berättigat intresse av vilken anledning behand-lingen strider inte mot den registrerades grundläggande rättigheter.

Vilka personuppgifter samlas i registret?
I registret samlas följande uppgifter:
• namn
• e-postadress
• postadress
• telefonnummer
• respons / utvecklingsförslag / reklamationer inklusive bilagor (kan även innehålla av responsgivaren tillhandahållen information om dennes hälsotillstånd, som bevaras såsom känsliga / särskilda kategorier av personuppgifter separat från andra uppgifter med tillämpandet av en särskild omsorgsplikt)

Vi kan även samla följande uppgifter på basis av dina kontakter på våra sidor på sociala mediers pattformer:
• ditt profilnamn och dina kontaktuppgifter på Facebook
• av dig åt oss lämnade meddelanden och annat innehåll

Ifall du har godkänt användandet av kakor (cookies) på företagens webbsidor eller -tjänster samt på sociala medier, kan vi samla med hjälp av kakorna utöver ovan nämnda uppgifter följande uppgifter:
• terminalens/användarutrustningens uppgifter (IP-adress, operativsystem, webbläsar-version och motsvarande uppgifter)
• uppgifter om visade sidor och användaruppgifter, såsom geografiskt läge
• föremål för intresse och profileringsuppgifter för att rikta marknadsföringen
• analys av samlade uppgifter. Se mera om dessa https://www.orkla.com/le-gal/fi/evasteiden-ja-henkilotietojen-kaytto/

Varifrån samlar företagen i registret samlade uppgifter (uppgifternas sedvanliga informationskällor)?
Uppgifterna samlas av den registrerade själv.
På våra webbsidor och -tjänster samt på våra sidor på sociala medier samlas uppgifter på basis av besökarens rörelser med hjälp av kakor (cookies), ifall den registrerade har accepterat använd-ningen av kakor.

Överlåter företagen i registret samlade uppgifter åt andra eller utanför EU- eller EES-området?
I registret samlade uppgifter behandlas inom Orkla Suomi Finland Oy Ab eller inom till samma koncern hörande annat företag i avsikt att utveckla affärsverksam-heten. Uppgifter kan överlåtas till utomstående inom de gränser som lagstiftningen tillåter eller till exempel för att bemöta ett rättsligt yrkande.

De med hjälp av kakor (cookies) från webbsidorna och -tjänsterna samlade uppgifterna behand-las inom Orkla-koncernen, men även utomstående underleverantörer eller tjänsteleverantörer kan användas vid behandlingen (bland annat analystjänsteleverantörer)

Ifall utomstående tjänsteleverantörer eller underleverantörer används, har avtal avseende slutits enligt vilka uppgifterna endast för användas i enlighet med av Orkla fastställda användningsän-damål.

Personuppgifter lagras å personregisteransvarigas vägnar på Microsofts servrar i Europa.

Om de utomstående tjänsteleverantörer som vi anlitar är belägna och/eller behandlar av oss samlade personuppgifter i länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dvs. i så kallade tredjeländer, säkerställer vi de rättsliga grunderna för de internationella överföringarna i enlighet med EU:s standardklausuler eller säkrar på annat att alla förutsättningar för dataöverföringar samt behandling i tredjeland i EU:s dataskyddsförordning är uppfyllda

Hur länge lagras registrerade personuppgifter?
Företagen lagrar registrerade personuppgifter endast den tid som förutsätts för att uppfylla re-gistrets användningsändamål.

I registret lagrade uppgifterna raderas då vi behandlat din förfrågan eller respons och i regel sen-ast efter ett (1) år från den tidpunkt då kommunikationen skett. Uppgifter kan dock bevaras en längre tid, om det finns en ur registrets syfte föranledd motiverad orsak, såsom utredningen av kundrespons, bemötandet av ett yrkande eller annan lagbaserad orsak.

Personuppgifter som samlats från webbsidorna eller -tjänsterna raderas då behandlingsändamå-let för uppgifterna har upphört.

De uppgifter samlats i marknadsföringssyfte av kunder som gett tillstånd till direkt marknadsfö-ring behandlas så länge tillståndet är i kraft.

Med vilka skyddsåtgärder och -förfaranden är de registrerade personuppgifterna skyddade?
Registeruppgifterna lagras elektroniskt och systemet skyddat med vederbörliga tekniska skydds-åtgärder och datasäkerhetsmetoder.

Registret får endast användas av särskilda personer, som har till uppgift att underhålla datasyste-met och/eller att behandla personuppgifter. Användarna har personliga användarnamn och lö-senord för användning av de elektroniska system som innehåller personuppgifter. Databaserna är skyddade med brandmurar och andra tekniska skyddsåtgärder och servrarna är skyddade.

De personer som behandlar personuppgifter har tystnadsplikt och de har undertecknat ett sek-retessavtal i vilket de har förbundit sig att följa Orklas dataskyddspolicy och gällande lagstiftning. Personalen har instruerats om behandlingen av personuppgifter.

Registeruppgifterna är skyddade mot utomstående användning och användningen av registret övervakas. Utomstående tjänsteleverantörer har slutit skriftliga avtal där de förbundit sig att följa Orklas dataskyddspolicy och gällande lagstiftning.

Vilka rättigheter har jag som registrerad?
Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter som avser honom eller henne har registrerats, eller att inga hans eller hennes uppgifter har registrerats. Den registrerade har rätt att begära att de uppgifter som lagrats om den registrerade rättas, raderas eller kompletteras, ifall de registre-rade uppgifterna är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade för det i denna dataskyddsbe-skrivning specificerade ändamålet och för syftet att insamla uppgifter. Vidare har den registre-rade rätt att begära att behandlingen av den registrerades personuppgifter begränsas och att de registrerade personuppgifterna överförs från ett system till ett annat. Rätten att begära överfö-ring av personuppgifter från ett system till ett annat täcker den registrerades rätt att få de per-sonuppgifter som avser den registrerade och som har överförts till den personuppgiftsansvarige i en strukturerad, allmänt använd och i maskinläsbar form, då behandlingen baserar sig på sam-tycke och behandlingen utförs automatiskt.

En registrerad, som vill utöva de rättigheter som framgår ovan bör framställa en specificerad egenhändigt undertecknad skriftlig begäran om detta till kontaktpersonen vid ärenden som avser registret (punkt 2 av dataskyddsbeskrivningen). För verkställandet av den registrerades begäran uppbärs en skälig ersättning vid fall av att det från den senaste inspektionen har fortlöpt mindre än ett år.

Kan jag förbjuda, begränsa eller motsätta mig behandlingen av mina personuppgifter?
Den registrerade har rätt att förbjuda behandlingen av den registrerades personuppgifter, återta sitt samtycke för behandling av den registrerades personuppgifter samt motsätta sig behand-lingen av personuppgifter, utan att återtagandet eller motsättandet påverkar lagligheten av be-handlingen av personuppgifterna före återtagandet och/eller motsättandet. Återtagandet av ett samtycke eller motsättandet av behandlingen bör göras genom en egenhändigt undertecknad skriftlig begäran eller på motsvarande sätt verifierad sätt till kontaktpersonen vid ärenden som avser registret (punkt 2 av dataskyddsbeskrivningen).

Kan jag förbjuda marknadsföring som riktats åt mig?
De registrerade har rätt att återkalla sitt samtycke för användandet av de samlade uppgifterna för direkt marknadsföringsändamål. Förbudet kan meddelas när som helst till Orklas marknads-föringsavdelning genom e-post på adressen viestinta@orkla.fi.

Åt vem kan jag klaga över behandlingen av mina personuppgifter?
Den registrerade har rätt att framföra ett klagomål till dataskyddsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av den registrerades personuppgifter kränker ikraftvarande lagstift-ning.

Ändringar till dataskyddsbeskrivningen
Orkla Suomi Finland Oy Ab vidareutvecklar fortgående sin dataskyddspolicy med anledning av förändrad lagstiftning och nya behov. En uppdaterad version av konsumenttjänsteregistrets dataskyddsbeskrivning och informationsdokumentet finns all-tid att få från våra webbsidor på adressen: www.orkla.fi

Dataskyddsbeskrivningen har uppdaterat 1.3.2023